Appell til Øystein Olsen

Til Øystein Olsen.

Gratulantene står i kø og champagne korkene spretter etter at du nå er utnevnt til ny sentralbanksjef. Stillingen er godt betalt, gir høy anseelse, stor makt og kontakter med Norges mektiges menn. Du er sikkert fornøyd med utnevnelsen. Men jeg ber deg nå tenke deg grundig om og granske din egen samvittighet, din fremtidige posisjon i samfunnet og ditt ettermele. Du har et valg. Det eneste riktige er å si fra seg stillingen.

Jeg går rett til kjernen og ber deg tenke igjennom implikasjonene av sentralbanklovens § 14 om tvungent betalingsmiddel som lovpåbyr å ta i mot norske kroner i handel og fraviker statens oppgave i å håndheve kontrakter med gullverdi. Alle privatpersoner og bedrifter bruker penger mange ganger daglig. Dette er derfor et meget omfattende inngrep i det norske folks frihet. Kjernepunkter i rettstaten og vår sivilisasjon er kontraktsfrihet og håndheving av kontrakter. Sett fra denne siden er Norges Bank blant de største eksponentene for barbari i Norge. Vil du virkelig være leder for denne institusjonen? Ta til fornuften! Si fra deg jobben.

Formålsparagrafene til Norges bank og er prisstabilitet og finansiell stabilitet. Vi opplever tvert om regelmessige bobler og bankkriser. Det bør være tydelig for enhver at Norges Bank ikke leverer varene. Årsaken er at den egentlige hensikten med Norges Bank er å finansiere statsutgiftene ved å vanne ut valutaen. Dette gjøres for å kunne beskatte det norske folk på udemokratisk vis. Vil du virkelig være med på dette? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Sentralbankens virkemiddel er den såkalte likviditetspolitikken. Bankene organisert av sentralbanken låner ut penger som aldri er spart. Varene som burde vært produsert for pengene som lånes ut er aldri produsert. Varene som lånetaker ønsker å kjøpe for pengene han har lånt finnes ikke. Dette er grunnleggende usunt og konsekvensene ser vi nå av en verdensomspennende økonomisk krise. Vil du virkelig være leder for en organisasjon som skaper omfattende økonomiske problemer for oss alle? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Det er nå litt over 39 år siden Bretton Woods systemet brøt sammen og pengesystemet mistet den siste tilknytning til gull. Historisk har pengesystemer basert i papir alltid brutt sammen. Årsaken er klar; Hensikten med papiret er nettopp å kunne vanne ut pengene til statens fordel. Men til slutt går det galt og pengene mister sin verdi. Nå knaker pengesystemet i sammenføyningene, vi leser daglig at renten vil bli 0% lenge, krisepakker og kvantitative lettelser. Vil du risikere å bli sittende som syndebukk for rotet politikerne i en årrekke har stelt i stand? Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

I fremtiden vil historien om vår tid skrives. Dyktige historikere og økonomer vil granske krisen og urolighetene som fulgte. Vi ser nå stadig mer voldelige opptøyer i Hellas, Frankrike og Spania. Hvor ille blir det? Kanskje kommer diktatorer til makten for å stanse uroen? Kanskje får minoriteter skylden for finanskrisen slik jødene fikk det tidligere? Kanskje vil Nasjonal Sosialister finansiere en ny opprustning med sentralbanken slik Nazistene gjorde det? Jeg vet ikke hva som vil skje. Vi lever i spennende tider. Men du bør tenke på ditt ettermele. Vil du virkelig bli nevnt i historiebøkene som en av de som var med og ødela vår sivilisasjon? Kan du om 20-30 år når du er gammel leve med at du var med på skape kaoset? Du kan ikke fraskrive deg ansvaret for det som skjer i utlandet heller. Norges Bank samarbeider internasjonalt tett med sentralbankene i resten av verden gjennom BIS og IMF. Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Om du nå allikevel velger å ta jobben vil jeg si deg følgende: Jeg vet nøyaktig hva dere gjør. Jeg aksepterer det ikke. Jeg ser tvers igjennom deres ferniss av vitenskap inn til poenget som er å plyndre det norske folk uten at de forstår hva som skjer. Ved å ta stillingen viser du din manglende respekt for det norske folk. Jeg lover å vise deg den samme respekt tilbake. Jeg vil skrive, demonstrere og forklare til alle som vil høre. Jeg vil gjøre hva jeg kan for å fortelle alle hvem du er og hva du gjør. Jeg gir meg ikke før Norges Bank, denne kreftsvulsten i det norske samfunn, er fjernet. Ta til fornuften! Si fra deg jobben!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on October 22, 2010 at 10:43 pm Comments (4)

Resource allocation in the welfare state

In a free society scarce economic resources are allocated with the pricing mechanism. Scarcity is causing rising prices informing entrepreneurs to increase supply and consumers to restrict demand. The triumph card for the socialist is that in their society everything is free. The socialists do however face the same reality of scarcity of resources as the free marketeers. The customers just pay differently. To deal with the scarcity the socialists are using a number of mechanisms:
Poor Services
The problem of poor services is pervasive in everything the government is delivering for free. The schools are free. But the buildings are worn down, the books are old, the teaching material insufficient, the teachers are low paid and frustrated etc.

Public communications are cheap but the equipment is worn down, there are frequent irregularities, the buses and trains are periodically stuffed, the schedules are infrequent etc.

Poor services is the socialists way of reducing the supply

Need evaluation
The services are free but the government is evaluating whether you really need the service. When getting old, sick and weak you might be entitled to someone coming helping you in the house. But the government will evaluate whether you are weak enough for the service. Typically you don’t get any help before you are way too weak to manage your home alone.

When you are to weak to live at home you might be entitled to a place in a home for elders. But you don’t get the place until you are way too weak living in your own house.
When you get sick you are entitled to treatment. But the government might decide you are not really needy. So you hump around with your bad leg or whatever is annoying you. The Norwegian government is considering to ensemble death comities to decide whether you are too old or too sick to get treatment.

Need evalutation is one of the socialists ways of reducing demand.
Paying with time
A way to reduce demand is to make queues making people pay with their time. If you get an emergency like breaking your arm or cutting yourself you will find yourself waiting several hours. This will cause those who don’t really need the emergency to step out of the queue managing themselves thereby making demand less.

Similarly you might seek the doctor with some non urgent illness getting time at the doctor in several weeks. Again this will cause people to step out off the queue.

Some will wait in the queue paying with their time. They will sit at the emergency office for hours or go around with their illness for weeks until they get treatment. This time could have been spent productively. A side effect of this is that people with lots of time (workless, retired) will be prioritized at the cost of those with little time (employed, parents)

Some will solve the wait problem seeking private help in which case they did not get the service for free but this will reduce the queue.

Some will decide not to seek help with their hurting arm to find out later that it was broken or that their headake was a brain cancer. The delay of treatment caused them to pay with their health.

To counter the balance a bit some will step out of the queue and get healthy by themselves but overall the cost of paying with time is enormous.

Making people pay with time is another way of reducing demand.

This post has only touched the problems facing the user of the services. The inherent problems of administering an economic system without the pricing mechanism for allocating resources are worthy a separete blogpost.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on October 17, 2010 at 1:40 pm Comments Off

Handelskrig

Jeg fikk inn en kronikk i Dagens Næringsliv i forrige uke. Den gjengis her.

Kina og USA er nå i ferd med å komme i handelskrig der målet er en positiv handelsbalanse. Dette er i følge rådende økonomiske teorier gunstig, i realiteten er det motsatt. I handel ønsker partene å bytte mindre verdier mot større verdier hvilket er til partenes fordel. Når handelen skjer over landegrensene blir handelsbalansen negativ. Politikernes inngrep for å bedre handelsbalansen er et angrep på den internasjonale arbeidsdelingen.

Noen eksempler illustrerer poenget:

En handelsmann tar tørrfisk verdt 1 millioner ut av landet til Brasil. Tørrfisken selges med profitt for 1.2 millioner. Handelsmannen kjøper kaffe for sin kapital som han tar hjem og selger for kr 1.4 millioner. Denne transaksjonen har gitt Norge en negativ handelsbalanse 0.4 millioner. Nordmennene sitter nå med kaffe som de verdsetter høyere enn tørrfisk og brasilianerne sitter med tørrfisk de verdsetter høyere enn kaffe. Alle transaksjonene er gjort opp.  Den negative handelsbalansen er fordelaktig.

Dersom derimot handelsmannen kom hjem med kaffe som var mindre verdt enn fisken ville vi ha byttet bort fisk mot mindre verdifull kaffe og sittet fattigere igjen. De eneste som gleder seg over dette er økonomene som beregner positiv handelsbalanse.

Man kan tenke seg et helt øde område som tiltrekker seg investeringer. Området får en kraftig negativ handelsbalanse. Dette er gunstig og ikke skadelig.

Tiltak for å støtte eksportindustrien er skadelige. Dersom eksportbedrifter får problemer med lønnsomheten er det fordelaktig om det legges ned slik at ressursene blir kanalisert til innenlands produksjon.  Dess mer varer som akkumuleres innenlands dess rikere er vi. Varer som importeres gjør oss rikere. Varer som produseres innenlands gjør oss rikere. Varer som sendes ut av landet gjør oss fattigere.

Politikken for å sikre positiv handelsbalanse kan i moderne tid spores til merkantilismen som var det rådende økonomiske tankesett fra 1500-tallet til sent på 1700-tallet. Merkantilismen kan sees på som en form for økonomisk nasjonalisme.

Sentrale forestillinger i merkantilismen er at handel er et nullsum-spill og at verdier består i penger ( og ikke varer). For å sikre flyt av gull inn til landet forsøkte man å tilstrebe en flyt av varer ut av landet. Det kunne være forbud mot utførsel av gull, toll, importforbud av varer som kunne produseres innenlands og eksportsubsidier. Merkantilismen førte til imperialisme der kolonimaktene sikret seg kolonier. Disse var kilde for råvarer og sikret avsetning for industrivarer ved at moderlandet fikk monopol på handel med kolonien. Slike reguleringer var årsaken til den amerikanske uavhengighetskrigen.

Ledet av merkantilistiske ideer involverte myndighetene seg dypt i næringslivet med detaljerte forordninger om hva som skulle produseres hvor, utdeling av handelsprivilegier og opprettelse av monopoler. Mange av krigene i perioden hadde årsak i nasjonenes kamp om handel og kolonier.

Årsaken til merkantilismens fremvekst var statens ønske om inntekter. Skatteinnkrevingen ble lettet gjennom utdeling av handelsprivilegier og generell kontroll av næringslivet. Toll ga gode inntekter og statene kunne beskatte egen eksportindustri men ikke industri i utlandet. Staten så en stor innenlandsk gullbeholdning som en garanti for evnen til å finansiere kriger.

Merkantilismens feilslutninger ble tilbakevist av de klassiske økonomene fra Adam Smith publiserte “Wealth of the nations” i 1776 og teoriene fikk redusert praktisk betydning.  Men fra slutten av 1800 tallet vokste nasjonalismen med nye ideologier og økonomiske teorier frem. Depresjonen på 30-tallet var preget av omfattende handelskrig.

I disse dager er merkantilistiske teorier igjen på moten. Det er viktig at økonomene punkterer disse feilslutningene en gang for alle. Mennesket danner samfunn for å delta i arbeidsdelingen. Arbeidsdeling er selve limet i samfunnet. Når politikerne nå går til angrep på handelen er det et angrep mot vår sivilisasjon.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on October 14, 2010 at 9:49 pm Comments (1)

The Pretence of knowledge

Historically people ceased living in tribes and formed society because of the greater efficiency of the division of labor.  Slowly, over the span of generations, complex social patterns developed.

People specialized in various crafts and productions were organized in increasingly deep chains. New technologies were gradually developed. Complex trade patterns developed to finally span the globe. The usage of money replaced barter. Tools and machinery were increasingly used and improved. Common law and customs developed to make rules and deal with disputes.

Today the division of labor forms a very complex global web of relations. Billions of people with different backgrounds wants, dreams, qualifications and geographical location participate. Each influence this big mutual cooperation by their decisions about where to work, what to do at work, where to live, how to specialize what to buy and what not to buy, how to save, how much to save etc. Each person strives in his everyday face with reality. Decisions are made some are good and are rewarded others less good with lessons for adjustment to be made.

This global division of labor is astonishingly complex. Indeed it is so complex that it is impossible for anyone to see all relations no less understand them. And even if someone somehow at one point in history should grasp and understand it all the knowledge would the next minute be outdated as as billions of people make new decisions, new developments and new connections.

This was the profound insight in the Nobel Lecture by F.A. Hayek in 1974 entitled “The Pretence of knowledge”. The social sciences, the study of human action, are inherently complex. It is impossible for anyone in detail to understand the complex operation of society.

This is a lesson to be learned for all the *great leaders* who see it their task to “fix” society:

Don’t try fixing something you don’t understand. Try also a little humility. Society combined consists of billions of people. Although you think you are smart those billions of people combined are light years smarter than you. Although you think you know a lot; those billions of people combined know by far more than you.

In short; If you care for the welfare of your fellow men. Leave them alone and free to live their lives as they see best. Please get out of the way. Laissez nous faire!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on October 12, 2010 at 8:49 am Comments Off

Totalitarian journalists

As explained in Fear the Boom and Bust Rap there is dispute between Keynes and Hayek. Keynes want to stear markets, Hayek want them set free.

But the Austrian perspective is unknown to the public. The receptionist did not know Hayek.

I made a search in main Norwegian newspaper Aftenposten for leading Austrian economists and proponents with the following results:

Friedrich Hayek 3 hits (none by journalists)
Peter Schiff 0 hits
Mises 0 hits
Hernando de soto 1 hit

Compare this with results for leading Keynesians:
Keynes: 42 hits
Paul Krugman 36 hits

The Austrians are simply non existent in the press. These facts reminds me on “Tormod Valakers 0″Litt fascisme hr statsminister“  the disgracing story about the consistent symphaties with the totalitarian Fascists and Nazi’s in the 30’s by the Norwegian press.

Interesting facts were that during the 30’s 10 years the Italian anti fascist opposition was never mentioned in the norwegian press. Similarely the refuges from Nazi Germany living in Norway was never mentioned. Dead silence. Like the austrian economists they were non existent for the norwegian journalists.

Now this might seem like unrelated events. But there is a second link: In the foreword to the German editon of the general theory in 1936 Keynes wrote the following:

“The theory of aggregated production, which is the point of the following book, nevertheless can be much easier adapted to the conditions of a totalitarian state [eines totalen Staates] than the theory of production and distribution of a given production put forth under conditions of free competition and a large degree of laissez-faire.”

Keynes is for totalitarians. Central banking is for totalitarians. Journalists are (for a large part) totalitarians.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 30, 2010 at 7:28 am Comments Off

They did not see the tsunami coming

The economic forecasts from the Central bank hub BIS preceeding the economic tsunami now ravaging the world is interesting reading.

2005:
The consensus view for 2005 is for further robust global growth and generally subdued inflation.

2006:
The consensus forecast for 2006 is for a continuation of strong growth and low inflation worldwide.

2007:
The consensus view for the current year is for a continuation of the broad-based economic expansion

2008:

The current consensus view is still that the global economy will slow only modestly further in 2008.

Only in the 2009 wich was published in june it appears that they have noticed the serious impact of the crises.

Similarely the forecasting of the NBER is lagging 12-15 months. Only last monday did the announce that the recession ended in june 2009. Warren buffet is disputing this claiming what everybody except the keynesian *economists* knows: The US and the world is still in a crises.

The planners are looking in the mirror. And they don’t understand what they see there.

These facts should promt any man valueing his own welfare taking the steering wheel from the money wizards. They are, beyond dispute, proven incapable of steering the ship.

Who should take the wheel?

The people should take the wheel.

Society works, by far, best if people manage their own lives. Money is a far to important matter to be left to economic high priests.

  • Being a part in all transactions money is the most important commodity. The production should be left to free competition so we get the best money man can make. The governments monopoly of issuing currencies should be ended.
  • Interest is the fee paid for lending a sum of money a certain time. The interest should be decided be mutual agreement between between the saver and the lender. In this way everybody saving or lending will part in the decision of the interest.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 25, 2010 at 1:42 pm Comments Off

The economic high priest of the country

Robert Murphy made me aware that the Keynesian economic forecasting is lagging some 12-15 months . National Bureau of Economic Research (NBER) last monday, 15 months late, announced that the recession ended in july 2009 . Similarely NBER detected the recession 12 months later in 2008. So even if you believe the money wizards know how to stear the economy it is evident that they are steering looking in the mirror.

Arch Keynesian Ola Storeng in Aftenposten has to the point comment on the non scientific religious aspects of the activities of the Central Bank calling the CEO of the central Bank the “economic high priest of the country

Here is the background for the decision. A lot of very different data’s mingled together and the result is somehow 2%. Amen! In my vocabularily interest is the mutually agreed fee for lending an amount of money a period of time. How are the wizards going to decide that for all of us? Give me a break!

I half listened to the press conferende following the announcement of the decisions. There is a lot of Keynesian nonsens:

  • They are talking about overcapacity. They are telling us that we have to much means of production. The keynesians are telling us we are poor because we are rich! (The correct analyses is that there are malinvestments because of the Central Bank led credit expansion)
  • Norges bank is steering towards a rice in the prices of 2,5%. Magic. Why not 1,5% or 3,5%? Why not let the economy manage itself and let the prices fall slightly because of economic improvement?
  • They see private consumtion as dragging the economy. This is keynesian bulshit. Consumtion is the destruction of wealth. It makes you poorer. All sensible peoples know that they get poorer if they spend away their money. Only brain dead keynesians belive it makes you rich.
  • One of the journalists is fearing av devaluation race. Also the american governemnts mercantilist economists are complaining the yuan is to low. The purpose of trade is to exchange your goods for as much other goods as possible. This means it is benificial to keep your currency as strong as possible. The keynesian economic inside out upside down ignorants wants to get as little goods as possible in return for our exports.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 23, 2010 at 11:08 pm Comments Off

The roots of Holocaust

Richard Evans is investigating the roots of Nazism in his book “The coming of the Third Reich“.  The hatred of the jews is old.  They have been blamed for mishaps like bad harvests, diseases and wars forcenturies. But Richard traces the modern secular form back to the 1870’s when Germany was hit by an economic depression. Many lost their jobs and business and people began searching for scapegoats for their misfortunes.

This provided fertile soil for demagoges like Herman Ahlwardt and Wilhelm Marr who in 1873 published an influental “The victory of jewdom over Germandom viewed from a Non-Confessional Standpoint”.

The idea that the jews where the cause of all misfortunes where planted in the germans and *normalized* so that in f.ex in 1893 antisemitsm where incorporated in the mainstream Conservative parti at the so called Tivoli conference.

But what was the real cause of the depression in the 1870’s? What can possibly cause economy wide loss of profits? If you understand but a little economy you know where to look. In desember 1871 silver was demonetized by law in Germany. The same were done in other countries in the early 1870’s to pave way for central banking and the goldstandard.

The effect of the demonetizing was a sudden contraction in the volume of money with the ineviteble. outcome of a depression. The real cause of the depression was (as always) the governements medling with the economy. The jews got the blame. This was one of many unfortunate steps that led to Holocaust.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 20, 2010 at 10:54 pm Comments (1)

Forced money

Forced money or legal tender is (unfortunately) a key tenet of modern economics I’ll explain the idea for those of you who are new to this;

The government is giving themselves the monopoly of issuing money in a very subtle way by making their money “legal tender“. In Norwegian “tvunget betalingsmiddel”. It means that in any transaction you have to accept the governments money if you are offered it. The cruical paragraph in Norway is § 14 in the Central Bank law. You will find the same law in any country.

( This same paragraph also states that government will NOT enforce contracts in gold ( enforcing contracts is one of the essential tasks of a government). If people are left to organize themselves they use some goods as money. Metals like gold, silver and copper are particularily suitable. So the government outlaw this to avoid any alternative to their paper)

In a division of labour economy money is 50% of any transaction wich is
either
Money -> Goods or services
or
Goods or services -> Money.

Both parties in a deal want to go as cheap as possible. Consequently the holder of the money wants to go as cheap as possible. Now if you pause a bit you’ll see that all the government needs to do to get their money monopoly is making the worst money in the country. Any attempt to make better money will fail because nobody will use them as payment. Why pay with good money like gold when you are entitled to get away with the governments shit?

Some people see the government as beneficial institutiuon with competent officials laboring ceaselessly for your welfare. But what to say of this making the governements products the maximum best & impossible for anyone to provide better? Add to it the governments motiviation to create more money to buy their debt thereby diluting the currency. Follow the news about the consequences of the finance (=money) crises.

Do you really believe the governments monopoly of currency is for the betterment of the people?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 18, 2010 at 8:51 am Comments Off

Søknad på stillingen som sentralbanksjef

Da er jeg tilnærmet ferdig med min stillingssøknad. Min søknad er ingen hemmelighet så jeg offentliggjør den like gjerne med den samme. Søkadsfristen er først den 23 så hvis noen har noen gode tips til forbedringer mottar jeg dem gjerne.

Here we go:

Jeg viser til annonse hos Mercuri Urval og tillater meg med dette å søke den ledige stillingen som sentralbanksjef.

Jeg god til konsentrere meg, er å ta de riktige kortsiktige grepene for å nå langsiktige mål. Jeg har en sunn faglig økonomisk grunnforståelse og er flink til å finne faglige ressurspersoner og rådføre meg med disse på mine mindre sterke områder.

Verdens pengesystem, organisert av sentralbankene, under sentralbanknavet BIS, er i alvorlig krise. Jeg søker stillingen for å redde Norge fra den ulykke det er om politikken videreføres.

Krisen har utviklet seg velsignelse fra det etablerte økonomiske miljø innenfor den merkantilistiske \ keynesianske retning. Vitenskapen utviklet av Østeriske og neoklassiske økonomer som Ludvig von Mises, Friedrich von Hayek, Hernando Soto m.fl. har blitt ignorert. Jeg stiller som kandidat fra den Østerrikske skole. Jeg vil, innenfor de politiske rammer, begrense skadevirkningene av virksomheten så langt som mulig.

Hensikten med Norges Bank er å finansiere statsutgiftene ved å svekke valutaen og trekke på pensjonsfondet. Banken vil under min ledelse bli langt mer åpen om dette. Vi har de politikere vi fortjener. Jeg vil arbeide for å bedre den almenne økonomiske interesse og forståelse.

Målene om finansiell og økonomisk stabilitet oppnås best ved et pengesystem basert på kontraktsfrihet og eiendomsrett uten sentralbank og tvungne betalingsmidler. Jeg vil utnytte min posisjon og mine kontakter nasjonalt og internasjonalt til arbeide for et globalt fritt markedsbasert, finansvesen. Jeg håper at min virksomhet i Norge vil være en ledestjerne og til inspirasjon for resten av verden.

Om ønskelig møter jeg gjerne til intervju, og kan kontaktes på adressen oppgitt ovenfor.
Vennlig Hilsen
Thomas Kenworthy

Jeg har laget en Facebook cause her:

http://www.facebook.com/pages/manage/?act=45817774#!/pages/Thomas-Kenworthy-som-sentralbanksjef/156105881069237

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Filed under: on September 16, 2010 at 10:35 pm Comments (16)
Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00